ZAPYTAJ O:
CZARTER REJS SZKOLENIE HARMONOGRAM

Regulamin

Regulamin korzystania z bazy skipperow i instruktorów Serwisu Pro-Skippers oraz witryny www.pro-skippers.com

(Obowiązuje od dnia 2014-04-20, z późniejszymi zmianami)

 

§1 Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wprowadzone zostały następujące definicje:

Pro-Skippers – Pro-Skippers Group Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Płochocińska 140A, 03-044 Warszawa, NIP: 6772354333, REGON: 121461227, KRS:0000378232.

Skipper – osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia jachtów turystycznych i sportowych. Skipperem jest instruktor sportów wodnych, a w szczególności instruktor żeglarstwa i instruktor motorowodny.

Instruktor sportów wodnych – osoba fizyczna posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego z wykorzystaniem jachtów turystycznych i sportowych. W szczególności, instruktorem sportów wodnych jest instruktor żeglarstwa i instruktor motorowodny.

Serwis – tematyczny serwis informacyjny w postaci bazy skipperów i instruktorów (portal internetowy) dostępny pod adresem internetowym www.pro-skippers.com

Treść Serwisu (zwana dalej również Treścią) - informacje, do których Użytkownik ma dostęp korzystając z Serwisu lub za jego pośrednictwem.

Użytkownik – każdy, kto korzysta z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który posiada Konto w serwisie Pro-Skippers.

Strony – Użytkownik i Pro-Skippers.

Konto – wydzielona przestrzeń, miejsce w Serwisie, do którego dostęp możliwy jest jedynie poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustalonego przez Użytkownika. Konto zawiera indywidualne elementy, które użytkownik zdefiniował w Serwisie do własnych celów.

Usługa – funkcjonalność w Serwisie oferowana Użytkownikowi przez Pro-Skippers.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i Administratorem Serwisu Pro-Skippers jest Pro-Skippers Group Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Płochocińska 140A, 03-044 Warszawa, NIP: 6772354333, REGON: 121461227, KRS:0000378232.

2. Pro-Skippers jest właścicielem wszelkich praw i tytułów do Serwisu. W szczególności dotyczy to nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen, ikonografii i innych wyróżników Pro-Skippers.

3. Właściciel Serwisu jest również właścicielem domeny: www.pro-skippers.com

 

§3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Uprawnione korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Pro-Skippers, możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin poprzez:

a. kliknięcie na przycisk „Akceptuję Regulamin”

b. faktyczne korzystanie z Serwisu.

3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Serwisu ani przyjąć jego Regulaminu, jeżeli:

a. nie osiągnął on pełnoletniości i w związku z tym nie może zawrzeć z Pro-Skippers wiążącej umowy lub

b. jest on osobą, której zgodnie z odrębnymi przepisami nie wolno korzystać z Serwisu

4. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności Serwisu, konieczne jest zarejestrowanie Użytkownika (założenie Konta Użytkownika) poprzez przekazanie Pro-Skippers informacji o nim: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej e-mail.  W związku z tym, Użytkownik, o ile wyrazi chęć takiej rejestracji, zobowiązuje się do przekazywania Pro-Skippers jedynie prawidłowych i aktualnych informacji.

5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie informacji przekazanych przez niego do Pro-Skippers (szczególnie do celów prezentacji wizytówki Skippera lub Instruktora), o ile informacja ta nie została zastrzeżona (przez Pro-Skippers lub Użytkownika) do wyłącznej wiedzy i użytku Pro-Skippers.

6. Za wszystkie informacje, do których Użytkownik ma dostęp korzystając z Serwisu lub za jego pośrednictwem (w szczególności reklamy, ogłoszenia, informacje od i o innych Użytkownikach – np. wizytówki Skippera lub Instruktora), wyłączną odpowiedzialność ponosi ten, od kogo pochodzi taka informacja. W dalszej części niniejszego dokumentu informacje takie będą nazywane „Treścią”.

7. Treść prezentowana Użytkownikowi w ramach Serwisu (w szczególności reklamy), może być chroniona prawami własności intelektualnej.

8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczaną przez niego Treść w Serwisie. Umieszczane w Serwisie Treści nie mogą być niezgodne z prawem.  

9. Użytkownik, bez odrębnej zgody Pro-Skippers, nie będzie:

a. uzyskiwał (ani próbował uzyskiwać) dostępu do Serwisu przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez Pro-Skippers

b. podejmować jakichkolwiek czynności, które zakłócałyby funkcjonowanie Serwisu lub powodowałyby przerwę w jego funkcjonowaniu

c. wykorzystywał Serwis (np. poprzez kopiowanie jego elementów) do innych celów, odmiennych od założonych przez Pro-Skippers (np. konkurencyjnych w stosunku do Pro-Skippers.)

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu i za wszelkie następstwa (w tym straty i szkody poniesione przez Pro-Skippers) takiego naruszenia.

11. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym czasie bez konieczności informowania Pro-Skippers o tym fakcie.

12. Pro-Skippers nie odpowiada za Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie (w szczególności za ich wiarygodność), aczkolwiek Treści umieszczone w dziale „Baza skipperów / instruktorów” są częściowo weryfikowane przez Pro-Skippers.  

13. Pro-Skippers nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek:

a. złamania Regulaminu przez Użytkownika

b. podania do Pro-Skippers nieprawdziwych (lub niepełnych) danych przez Użytkownika

c. działania czynników zewnętrznych (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie firm hostingowych) i siły wyższej.

14. Pro-Skippers może zaprzestać (trwale lub okresowo) udostępniania Serwisu, lub któregokolwiek z jego elementów, na rzecz Użytkownika lub wszystkich Użytkowników, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkownika lub Użytkowników. W szczególności, działanie Użytkownika na szkodę Serwisu, umieszczanie treści odbiegających od tematyki serwisu, a także treści uznane przez Pro-Skippers za niestosowne bądź obraźliwe wobec innych,  będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Treści lub Konta Użytkownika.

15. Forma, zawartość i charakter Serwisu, udostępnianego przez Pro-Skippers, podlegają okresowym zmianom bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika o takich zmianach.

 

§4 Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Pro-Skippers przestrzega praw Użytkowników w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji osobowych. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację polityki prywatności przez Użytkowników.

2. Wszystkie informacje i dane podane przez Użytkownika do Pro-Skippers wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji Usługi i nie przekazywane są dalej poza Pro-Skippers.

3. Otrzymywanie od Pro-Skippers informacji o ofercie bez konieczności rejestracji w Serwisie, możliwe jest za pośrednictwem newslettera. Subskrypcja i wypisanie się z newslettera możliwe jest tylko poprzez użycie i potwierdzenie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika do Pro-Skippers.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

a. odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontami Użytkownika używanymi do uzyskania dostępu do Serwisu.

b. ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Pro-Skippers za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta.

c. Pro-Skippers stosuje politykę prywatności mającą na celu ochronę jego danych osobowych.

5. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować Pro-Skippers, na adres poczty elektronicznej: info@pro-skippers.com, o znanych mu przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika.

6.  Pro-Skippers:

a. oświadcza, że dostarczenie danych Użytkowników do bazy danych osobowych następuje za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem oprogramowania Pro-Skippers, w stosunku, do którego Pro-Skippers przysługują prawa.

b. zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż zapewnienie Usługi Użytkownikowi.

c. zapewnia, że informacje zawarte w bazie danych osobowych Pro-Skippers będą dostępne dla minimalnej liczby osób związanych zawodowo z Pro-Skippers, niezbędnej do należytego zapewnienia Usługi Użytkownikowi.

d. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

e. oświadcza, że dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom.

 

§5 Klauzula siły wyższej

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych z dostarczeniem Usługi Użytkownikowi, jeżeli jest to następstwem siły wyższej.

2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Pro-Skippers jak i Użytkownika i któremu nie mogli się oni się przeciwstawić, działając z należytą starannością.

3. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a. strajk, walki wewnętrzne w kraju siedziby Serwisu lub Użytkownika, wojna, blokada powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy importu lub eksportu.

b. trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogą przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności.

c. utrata (cofnięcie) zezwoleń lub uprawnień, bądź odmowa ich udzielenia dla Pro-Skippers przez odpowiednie władze, niezbędnych do wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu lub dostarczenia Usługi Użytkownikowi.

 

§6 Zachowanie w poufności informacji

1. Strony oświadczają, że postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich informacji, w tym technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, danych osobowych i innych informacji, otrzymanych lub powierzonych, bądź pozyskanych przez Stronę do korzystania i/lub przetwarzania w związku z realizacją niniejszego Regulaminu lub zapewnienia Usługi Użytkownikowi, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania, zwanych w dalszej części niniejszego paragrafu „Informacjami”.

2. Strony zobowiązują się do zachowania Informacji w tajemnicy przez okres obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Stronami lub/i przez okres świadczenia Usługi Użytkownikowi przez Pro-Skippers, a także przez okres 5 (pięciu) lat od daty ustania tych postanowień.

3. W szczególności Strony zobowiązują się do:

a. wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszego Regulaminu i świadczenia Usługi Użytkownikowi.

b. zapewnienia takich warunków przetwarzania Informacji otrzymanych od drugiej Strony, aby w czasie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu i świadczenia Usługi Użytkownikowi, a także po ich wygaśnięciu lub rozwiązaniu, uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji. Prawo dostępu do Informacji może być nadane jedynie tym pracownikom Stron, dla których prawo to jest niezbędne w celu realizacji niniejszego Regulaminu lub/i świadczenia Usługi Użytkownikowi.

c. powstrzymania się od kopiowania, powielania bądź jakiegokolwiek rozpowszechniania Informacji dotyczących drugiej Strony lub jakiejkolwiek ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu lub/i dostarczenia Usługi Użytkownikowi.

4. W przypadku wygaśnięcia obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczenia Usługi Użytkownikowi, jak również ustania celu przetwarzania Informacji z innych powodów, Strony zobowiązane będą na żądanie zwrócić lub zniszczyć wszystkie dokumenty zawierające Informacje, wraz z kopiami oraz usunąć Informacje z wszystkich nośników, oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania.

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego powiadamiania o każdym, znanym Stronom przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, a także do umożliwienia Stronie przekazującej Informacje, przeprowadzenia na każde jej żądanie kontroli w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej klauzuli przez drugą Stronę.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek Informacji bądź jej części przekazanych przez Strony, jeżeli Informacja:

a. jest opublikowana, znana lub oficjalnie podana do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Regulaminu i przepisów prawa, lub

b. została prawnie przekazana przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o jej nie ujawnianiu w stosunku do Stron, lub

c. została ujawniona przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony lub ujawnienie Informacji jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.  W przypadkach wątpliwych, ciężar udowodnienia, że okoliczności wymienione w pkt. a - c powyżej miały rzeczywiście miejsce, spoczywa na Stronie, która Informacje te ujawniła.

 

§7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. O ile dane osobowe Użytkownika zostały przekazane przez niego do Pro-Skippers, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Pro-Skippers – prawnego właściciela Serwisu i administratora tych danych, w celach marketingowych i innych celach związanych w działalnością Pro-Skippers, zgodnie z ustawą Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z dnia 10.05.2018 roku z późniejszymi zmianami.

2. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy dobrowolności podania danych, a także przysługującego prawa wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

§8 Zgoda na otrzymywanie informacji

1. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 8.07.2002r. Dz. U. nr l44, poz. 204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i innymi mediami, informacji handlowych od firmy Pro-Skippers i podmiotów, z którymi współpracuje Pro-Skippers

2. Otrzymywanie tych informacji warunkowane jest zapisaniem się Użytkownika do newsletter'a Serwisu, z którego to Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować, jak również zapisac się ponownie.

3. W momencie rejestracji w Serwisie, Użytkownik zostaje zapisany do wszystkich newsletterów Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

2. Pro-Skippers może, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej www.pro-skippers.com z podaniem daty, od której nowy Regulamin obowiązuje. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dacie zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na te zmiany.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

 

Newsletter

Zapisz się na Newsletter